15 Απριλίου 2021

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος. Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κομνηνείου «Κοιμήσεως Θεοτόκου» καί «Ἁγίου Δημητρίου» Στομίου Λαρίσης.

 “ Το Ιστολόγιο αυτό περιέχει  απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Δέν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, τίθεται σε κίνηση από την εντολή της αγάπης και σκοπός του είναι η διάδοση της αληθείας.

Επιτρέπεται η λήψη και αναδημοσίευση ολοκλήρου ή μέρους του περιεχομένου του χώρου, εφόσον γίνεται χωρίς οικονομικό όφελος, δέν έχει γίνει καμία αλλοίωση και με μία απλή αναφορά της προελεύσεώς του και πρωτίστως στον ιστοχώρο http://arnion.gr/index.php/p-thanasios-mytilina-os/milies-p-thanasiou απ' όπου και αντλούμε τις ομιλίες του πατρός Αθανασίου.„

Σύντομη βιογραφία.

†.Ὁ Γέροντας Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος γεννήθηκε τό 1927 στήν Κηφισιά. Ὁ πατέρας του Γεώργιος καταγόταν ἀπό τή Μυτιλήνη καί ἡ μητέρα του Εὐφροσύνη ἀπό τή Σάμο. Ἡ ἀδελφή του ὀνομαζόταν Γραμματική. Ἡ μητέρα του ἔζησε τή μικρασιατική καταστροφή, καθώς τήν ἐποχή ἐκείνη βρισκόταν στή Σμύρνη γιά ἐργασία, καί ἦρθε στήν Ἑλλάδα ὡς πρόσφυγας. Ὁ Ἀθανάσιος, ὡς μικρό παιδί ἄκουγε ἄπληστα τίς μικρασιάτικες ἱστορίες πού συχνά ἐκείνη διηγότταν.

Ὁ πόλεμος τοῦ 1940 τόν βρῆκε στό Ὀκτατάξιο Γυμνάσιο Ἀμαρουσίου, ἕνα σχολεῖο πού τοῦ προσέφερε πολλές γνώσεις γιά τήν ἐποχή του. Ἐπηρεάστηκε θετικά ἀπό τό φιλόλογο καθηγητή Εὐστράτιο Καλαντζῆ, τόν ὁποίο εὐκαίρως-ἀκαίρως τόν μνημονεύει στίς ὁμιλίες του. Μάθαινε ἀγγλικά μέσα στήν κατοχή ἀπό ἕναν Ρῶσο κόμη, ὀνόματι Πιγκότ, καθώς ἐπίσης καί βιολί ἀπό μία δασκάλα μέ εὐρύτατη παιδεία. Παράλληλα, ὁ πατέρας του τόν ἔβαλε νά ἐργάζεται σέ ἕνα φαρμακεῖο. Ἐπίσης γνώριζε καί ζωγραφική.

Οἱ γονεῖς του, ἄν καί ὀλιγογράμματοι, διέθεταν πλούσια πνευματικότητα, τήν ὁποία καί μετέδωσαν τόσο στόν Ἀθανάσιο ὅσο καί στην ἀδελφή του Γραμματική. Ὁ Ἀθανάσιος μελετοῦσε τό λόγο τοῦ Θεοῦ «ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων», ὀργάνωνε συμμελέτες Ἁγίας Γραφῆς, κήρυττε τό λόγο τοῦ Θεοῦ στίς φυλακές ἐφήβων Ἀβέρωφ καί στό Τζάννειο Ὀρφανοτροφεῖο. Ἄκουγε κηρύγματα ἀπό φημισμένους κατηχητές, ὅπως τούς Ι. Κολιτσάρα, Π. Τρεμπέλα, Καρμίρη, κ.ἄ. Ἐπίσης, ἔδειχνε ἔντονο ἐνδιαφέρον γιά τή λεγόμενη κοσμική γνώση, ἀγαποῦσε τή φιλοσοφία, τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό πολιτισμό, τήν κλασική μουσική, τή φύση, τίς θετικές ἐπιστῆμες. Ὑστερα ἀπό μία ἀποτυχημένη προσπάθεια νά εἰσαχθεῖ στη Σχολή τῆς Ἀνωτάτης Ἐμπορικῆς, ἀποφάσισε νά σπουδάσει Ραδιοηλεκτρολογία.

Τό 1950 ὑπηρέτησε ὡς σμηνίτης στήν Ἀεροπορία, ἐνῶ ταυτόχρονα σπούδαζε. Τό 1960, ὅταν ἐξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας του π. Ἰάκωβος Σχίζας, ὁ Ἀθανάσιος, ὕστερα ἀπό ἔντονη περισυλλογή καί προσευχή καί μέ τήν εὐλογία τοῦ πατέρα του, ἀκολούθησε τήν ἱερατική κλίση καί ἐκάρη μοναχός ἀπό τόν ἴδιο τό Μητροπολίτη καί ἀκολούθως χειροτονήθηκε ἱερέας.
Ἐργάζεται γιά μία δεκαετία ὡς βοηθός ἱεροκήρυκας γυρίζοντας ἀπό χωριό σέ χωριό.

Τό 1970 ἀποσύρεται στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Κομνηνείου) Στομίου Λαρίσης, τήν ὁποία ὀργανώνει καί ἐπανδρώνει μέ νέα ἀδελφότητα.


 Ἀκούραστος συνεχίζει τό κηρυκτικό καί ἐξομολογητικό του ἔργο, τόσο στήν Ἱερά Μονή ὅσο καί ἐν Λαρίσῃ καί Θεσσαλίᾳ.

Ἡ χαρισματική δύναμις τῶν κηρυγμάτων του ἔφερε τόσους εἰς μετάνοιαν καί ἐπίγνωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἀληθείας, ὥστε νά ὑπερβῆ ἡ περί τούτου φήμη τόν τόπον τῆς Θεσσαλίας.
Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐργώδους προσπαθείας του ἦτο ἡ προσέλκυσις νέων εὐσεβῶν εἰς τόν Μοναχισμόν καί τήν ἱερωσύνην καί τήν δημιουργίαν ἀδελφότητος, ἡ ὁποία διέλαμψε μέ τό ἦθος καί τήν πίστιν της κατά τόν ἀκολουθήσαντα χρόνον μέχρι τῆς σήμερον. Ὁ πατήρ Ἀθανάσιος ἠναλώθη εἰς τό ἔργον τῆς στηρίξεως τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας, τήν χειραγώγησιν τῆς νεότητος, τήν ἀνάπτυξιν ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως εἰς τόν λαόν καί μορφώσεως αὐτοῦ διά τῆς προσφορᾶς πλουσίου τοῦ θείου λόγου.
Αἱ ὁμιλίαι του ἐστάλησαν κατά χιλιάδας εἰς Ἀνατολήν καί Δύσιν.
Ἠγάπησεν ὁ πατήρ Ἀθανάσιος τόν Ἅγιον Τριαδικόν Θεόν καί τήν ζῶσαν εἰκόνα Του, τόν ἄνθρωπον, τόσον, ὥστε νά μή φεισθῇ τήν ὑγείαν του καί αὐτήν τήν ζωήν. Πράγματι, ὅταν νέος ἔφευγε διά τόν τόπον, ὅπου τόν ἐκάλεσεν ὁ Θεός, εἶπε: πηγαίνω ἐκεῖ εἰς τήν Λάρισαν νά διακονήσω τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, δηλ. νά πεθάνω.
Αὐτό ἐξηγεῖ καί τήν μεγάλην ἀγάπην τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ πρός τόν πνευματικόν του πατέρα Ἀθανάσιον. Λαόν, ὁ ὁποῖος ἐξεχύθη εἰς τάς πλαγιάς τοῦ Κισσάβου καί τόν περίβολον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κομνηνείου, διά νά κυκλώση τό ἱερόν σκήνωμά του, νά τό κατασπαστῇ καί τοῦ ἀντιπροσφέρῃ τά δάκρυα τῆς χαρμολύπης του, πρός τόν εὐεργέτην του καί ἱκέτην πρός τόν Θεόν ὑπέρ τῆς σωτηρίας του.
Στίς 23 Μαΐου 2006, ὕστερα ἀπό μακρά δοκιμασία τῆς ὑγείας του, ὁ Γέροντας Ἀθανάσιος ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 79 ἐτῶν.


Ἀγάπησε καί ὑπηρέτησε ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς μέ πάθος καί ἄφθονο ζῆλο τό λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀφήνοντας ὡς ἱερή παρακαταθήκη μία μοναδική συλλογή γιά τήν ἐποχή μας ἀναρίθμητων κηρυκτικῶν ὁμιλιῶν!

📃Βιβλία με απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του πατρός Αθανασίου.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.politeianet.gr/sygrafeas/mutilinaios-athanasios-86124&ved=2ahUKEwiPt9rd5JjxAhVS_ioKHeW2DUIQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw2rYrUFsQukIABLuBihLqRN&cshid=1623750900648

Πάτερ Ἀθανάσιε, φρούρει ἄνωθεν τόν πιστόν λαόν καί εὔχου ὑπέρ αὐτοῦ ἀγωνιζομένου.


Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος. Δημόσια ομάδα Facebook.